KOMORY ŻELBETOWE NA KOLEKTORZE ŚLĘŻA

DANE TECHNICZNE I OPIS

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Czas realizacji: 2009

Dodatkowe dane techniczne:

  • Ilość nowych komór: 16
  • Ilość przebudowanych i wzmacnianych komór:13
  • Średnie wymiary komory: 2.50 x 4.00 x 3.70 m
  • Płyta denna gr.: 40 cm
  • Ściany i strop gr.: 30 cm
  • Izolacja: Deitermann Hartz EP T
  • Zakres prac projektowych: obliczenia statyczno wytrzymałościowe konstrukcji, projekt wykonawczy komór żelbetowych,

Opracowanie projektowe wykonano w ramach projektu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Projekty wykonawczy komór żelbetowych wykonano na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy kolektora sanitarnego Ślęża.

Projektowane elementy to komory połączeniowe na załamaniach trasy rurociągu oraz w miejscach koniecznych rewizji kanału. Część komór zaprojektowano jako zupełnie nowe elementy kolektora a część jako przebudowa i wzmocnienie już istniejących.

Zaprojektowano komory połączeniowe w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z prefabrykowanymi płytami stropowymi. Izolacja wewnętrzna komory powłokowa, kinety z płyt PEHD. Beton konstrukcyjny wysokiej wytrzymałości na bazie cementów siarczanoodpornych.

Komory posadowione na głębokości od 4.00 m do 7.50m, obciążone naziomem i ruchem kołowym z ulic. W większości przypadków komory całkowicie zatopione w wodzie gruntowej.

ZLECAJĄCY

Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1
53-204 Wrocław

LOKALIZACJA

Wrocław, obszar AOW, kolektor ściekowy Ślęża

Inne realizacje z obiektów inżynieryjnych